પ્રોગ્રામ્સ

મારા ફિલ્મ શો અને સેમીનાર્સના આયોજન : તારીખની બાજુમાં સમય અથવા કાર્યક્રમના શિર્ષક પર ક્લિક કરવાથી સ્થળ તેમજ આયોજનની વિગત વાંચવા મળશે. WEEK કે MONTH કે AGENDA પર ક્લિક કરવાથી તમે સાપ્તાહિક, માસિક કે દૈનિક આયોજન જોઇ શકશો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s