ઉદયની સાથે ઉદયપૂરમાં.

ઉદયની સાથે ઉદયપૂરમાં : આશરે ૮ મીનીટ અને ૪૫ સેકન્ડ્સની આ વિડિયો દ્વારા ઉદયપૂરમાં ઉદયનું પ્રથમ નિવાસસ્થાન અને તેના ઘરની આસપાસના વિસ્તાર, વસ્તિ અને વ્યાપાર દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.