શું વિચારતા હશે ?

ચોમાસાની શરૂઆત,

ભિનો તડકો,

માટીની સુગંધ,

કૂમળા કિરણો,

ધરતીના પેટાળમાંથી નીકળતા નાના જીવ

– કીડી, અળસીયા, મંકોડા, કાનખજૂરા….

આટલા મોટા વિશ્વમાં આવી જઈને ..

શું વિચારતા હશે ?

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.