અક્ષર અને અવાજ એક સાથે …

અક્ષર અને અવાજ એક સાથે …

ક્લિક કરોઃ

http://akhiltv.podbean.com/

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in ડાયરી and tagged . Bookmark the permalink.