૦૮.૦૧.૨૦૦૯

વિનયભાઇ અને કાર્તિકભાઇ પાસેથી મળેલ જાણકારીએ GIMP 2 (http://www.gimp.org), InkScape (http://www.inkscape.org) અને OpenOffice3 (http://www.openoffice.org) નો ઉપયોગ કરવો શરૂ કર્યો છે.

અનુભવે ખબર પડશે કે … સહેલા કે અઘરા ??

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.