૦૯.૦૧.૨૦૦૯

રોજ સૂર્ય મને નવી રોશની આપે છે.
રોજ પંખીઓ મને નવો કલરવ સંભળાવે છે.
રોજ પ્રકૃતિ મને નવા રંગ દેખાડે છે.
રોજ મને મારી લાયકાત અને યોગ્યતા મુજબનું ભોજન મળે છે …

આ ઇશ્વરનો સાક્ષાતકાર નહિ તો બીજું શુ ?

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.