૧૬.૦૧.૨૦૦૯

આજે ૧૦ ઇન્ચ બાય ૧૫ ઇન્ચની સાઇઝના પ્રિન્ટ એરીયામાં ૩ અપ ના બે પેજ વાળી ડીઝાઇનમા પરિચય પુસ્તક તૈયાર કર્યું.

છાપવા આપ્યું.

મંગળવારે તા. ૨૦.૦૧.૨૦૦૯ના રોજ તૈયાર થશે.

ચાર દિવસનો વડોદરા, ભરૂચ, શુક્લતિર્થ, કબીરવડ, ઝનોર, દહેજ, અંકલેશ્વર, નેત્રંગનો પ્રવાસ શરૂ થાય છે.

આ ચાર દિવસ દરમ્યાન ઇન્ટરનેટ વાપરવા નહિ મળે.

મોબાઇલ ફોન પણ કવરેજ વિસ્તારની બહાર રહેવાના ચાન્સીસ છે.

પ્રવાસ પરથી પાછા આવીને રોજનીશીમાં આગળ અક્ષર પાડીશ.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.