જીવન વિમો

૨૬.૦૨.૨૦૦૯ / ૩૧૧૮

પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાના બાળકો સમજી શકે તેવી ભાષામાં જવાબ લખવા વિનંતી.

સ.૧ જીવન વિમો એટલે શું ?

સ.૨ જીવન વિમો શા માટે લેવો જોઇએ ?

સ.૩ જીવન વિમો ક્યારે (કઇ ઉંમરે) લેવો જોઇએ ?

સ.૪ જીવન વિમાના લાભ અને ગેરલાભ જણાવો.

સ.૫ જીવન વિમાની તમે જાણતા હો તેવી અન્ય બચત યોજના કે પધ્ધતિ સાથે સરખામણી કરો.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in માર્ગદર્શન. Bookmark the permalink.