આ પોસ્ટ વાયા ઇમેઇલ કરવાનો પ્રયોગ ક ર્યો.

તા. ૫.૨.૨૦૧૦

મારા બ્લોગ અંતરના ઊંડાણમાંથી પર આ પોસ્ટ વાયા ઇમેઇલ કરવાનો પ્રયોગ કર્યો.

with best regards,

AKHIL sutaria

Creating a community of Learning, Living, Leading and Loving people by
Transforming LOCAL children & youth into GLOBAL citizens.

www.akhiltv.com TV, Radio & Blog On the Net.

Cellphone : +91 9427 222 777 Telephones : +91 2632 243474 / 240842

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.