લાં …………….. બા વિરામ બાદ ..

હા, લાં …………….. બા વિરામ બાદ .. ફરી વાર મારા બ્લોગને જીવંત કરવાનો સમય મળી આવ્યો.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯ and tagged , , . Bookmark the permalink.