મૈત્રીદિન

ઇન્ટરનેટ પર શરૂ થયેલા

આપણા મૈત્રી સંબંધોની

સુવાસ અને સાથ

વાસ્તવીક જીવન

સુધી વિસ્તરે

એજ અભ્યર્થના.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.