17.12.2010 – આનંદનો દિવસ.

હા, આજે 17.12.2010

.

.

.

.

.

એટલે અમારે માટે આનંદનો દિવસ.

તૃપ્તિનો જન્મ દિવસ.

એને ગમતું કામ એની સાથે કરવા મળે છે,

એજ અમને સંયુક્ત રીતે મળેલી ઇશ્વરની ભેટ.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.