તમે + 20 મીનટનો સમય + એલર્ટપે + બેનેફી ટબક્ષ = તમારે માટે કમાણી + માર્ગદર ્શન ભારત યાત્રા માટે ફન્ડ રેઇઝીંગ

તમે + 20 મીનટનો સમય + એલર્ટપે + બેનેફીટબક્ષ =
તમારે માટે કમાણી + માર્ગદર્શન ભારત યાત્રા માટે ફન્ડ રેઇઝીંગ

On FaceBook –

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=202522209772959&set=a.202522116439635.50480.100000455436264#!/photo.php?fbid=10150119013381472&set=a.413954761471.193976.701851471&theater

197206_10150119013381472_701851471_7039596_7871093_n.jpg

To see the ppt –
http://www.slideshare.net/akhilsutaria/benefitbux-7402344

To register at AlertPay –
https://www.alertpay.com/?%2F8xyTV9M%2B3hyPZPX8lo1Ww%3D%3D

To register at BenefitBux –
http://www.benefitbux.com/?ref=akhilsutaria

with best regards,

AKHIL sutaria

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.