મુખ્યમંત્રીને : દિલથી સંબોધન

http://www.blogtv.com/vb/Zm3xZuZuY1FxYe7tY2T

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in જનમત, મંથન. Bookmark the permalink.