કારણ

જો એમ લાગતું હોય કે બધે બધું બરાબર છે
… તો કંઇક ખૂટે છે.

જો એમ લાગતું હોય કે બધે કંઇક ખૂટે છે તો
… કંઇક બરાબર નથી.

જો એમ લાગતું હોય કે કંઇક બરાબર નથી તો
… તમારી પાસે કંઇક કરવા કારણ છે.

જો એમ લાગતું હોય કે તમે એ કરી શકો એમ નથી
… તો તમારી ક્ષમતામાં કંઇક ખૂટે છે.

જો એમ લાગતું હોય કે તમે ક્ષમતા વધારી શકો એમ છો તો
… તમારી પાસે કંઇક કરવા હવે બે કારણ છે.

તમને લાગતું હોય કે તો પણ તમે કંઇ કરી શકો એમ નથી
… તો તમારી પાસે જીવવા માટે કોઇ કારણ નથી.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.