મને ક્યાં …

ખરતી વખતે મને ક્યાં ખબર હતી કે,

હું ક્યાં ખરીશ;

આવતી વખતે મને ક્યાં ખબર હતી કે,

હું કયાં આવીશ;

જતી વખતે મને ક્યાં ખબર હતી કે,

હું કયાં જઇશ;

રડતી વખતે મને ક્યાં ખબર હતી કે,

હું કયાં રડીશ;

હસતી વખતે મને ક્યાં ખબર હતી કે,

હું કયાં હસીશ;

જીન્દગી આખી જીવી ગયોને

જીવતી વખતે મને ક્યાં ખબર હતી કે,

હું કયાં જીવીશ;

પણ કોકે મારી તસવીર લઇને

મારા બ્લોગ પર જીવતો કરી દીધો.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.