ત્યારે શું ?

ગમતાનો ગુલાલ તો સૌ કરે,
ન ગમતાનું શુ ?

ભાવતા ભોજન તો સૌ કરે,
ન ભાવતાનું શુ ?

ફાવતા કામ તો સૌ કરે,
ન ફાવતાનું શું ?

પ્રસંશા તો સૌ કરે,
પ્રશસ્તિ થાય ત્યારે શું ?

ફોન કે મોબાઇલ તો રણક્યા કરે,
મિત્રો ના રણકે ત્યારે શું ?

ડાબાનો સાથ જમણો હોય
કે જમણાનો સાથ ડાબો,

પણ સાથી જ નહોય ત્યારે શું ?

( વલસાડ નજીકના એક વૃધ્ધાશ્રમમાં કેટલાક ‘અપરિચિત’ વડિલો સાથે આજે વિતાવેલી ક્ષણોમાં થયેલી અનુભૂતિ )

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.