ઇચ્છા

હવે એવી ઇચ્છા છે કે,

પ્રકૃતિને ખોળે રહેવા જતો રહું,

પ્રકૃતિની સાથે જીવવા જતો રહું,

કોલાહલથી કલરવ સાંભળવા જતો રહું.

પ્રકૃતિમાં પીઘળવા જતો રહું,

પ્રકૃતિમાં ઓગળવા જતો રહું,

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.