અંતરાત્મા

કદીક કદીક એ મને સંભળાય છે.

કદીક કદીક એ મને રોકે છે.

કદીક કદીક એ મને કહે છે.

કદીક કદીક એ સલાહ આપે છે.

કદીક કદીક એ મને પ્રેરણા આપે છે.

પણ એ મને સતત સાથ આપે છે.

એ મારો અંતરાત્મા છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

2 Responses to અંતરાત્મા

  1. એની સલાહ છતાં, એના રોકવા છતાં, એના કહેવા છતાં, એની પ્રેરણા છતાં,ક્યારેક તે નહિ માની વિરૂધ્ધ વર્તન કરું છું ત્યારે મારો સાથ છોડતો ના હોવા છતાં પેટ ભરી પસ્તાવું તો પડે જ છે. અંતરાત્માના અવાજને અવગણવાની સજા ભોગવવી જ પડે છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.