સીક્કો

જેમ પ્રત્યેક સીક્કાને બે બાજુ તો હોય જ છે. ( કાંટો અને છાપ )

તેમ પ્રત્યેક પરિસ્થિતીને પણ બે બાજુ હોય છે. ( અનૂકૂળ અને પ્રતિકૂળ )

મહત્વ એ વાતનું નથી કે તમે શું ઇચ્છો છો.

વધારે મહત્વ, તમે શું મેળવો છો એનું છે.

તો પછી ?

જે ઇચ્છો છો એ મેળવવા પરિસ્થિતી અનૂકૂળ બનાવવા સીક્કાને ઉછાળ્યા કરો.

અર્થાત

જે ઇચ્છો છો એ મેળવવા પરિસ્થિતી અનૂકૂળ બનાવવા જાત સાથે પ્રયત્ન કરતા રહો.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.