વાગલધરાની કેન્સર હોસ્પિટલ

કેન્સર સામે લડી રહેલા દર્દીઓને કામ લાગે એવી જાણકારી …

કોઇ પણ જાતની પૂર્વ તૈયારી વગર …..

દિમાગની વાત દિલથી …

વિડિયો સ્વરૂપે 6 મીનીટના પોડકાસ્ટ દ્વારા સંસારને સમર્પિત …

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.