જાણકારી અને ઓળખાણ

જેમને હું જાણતો નહતો,

તેમને ઓળખવા કેવી રીતે ?

જેમને હું ઓળખતો નહતો,

તેમને જાણવા કેવી રીતે ?

હા,

તેમના જેવો જ હું હતો,

એટલું જાણતો હતો કે,

કે થોડું જાણતો હતો

કે થોડી ઓળખાણ હતી.

એવું પણ બને કે,

હું તેમના જેવો જ હતો,

તે મને જાણતા હતા

તે મને ઓળખતા હતા

પણ, હું તે જાણતો ન હતો

પરંતુ,

એટલું જાણતો હતો કે,

હું થોડું જાણતો હતો

અને થોડી ઓળખાણ પણ હતી.

પણ

એ જાણતો ન હતો કે

ઓળખાણ કેવી રીતે હતી ?

એમને ઓળખવા હવે શું જાણવું બાકી હતું,

એ જાણતો ન હતો !!

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.