ખોવાયા છે ……

.

ખોવાયા છે ……

હિન્દી ફિલમની પોલિસ થોડો જ છું કે તેમને ટેબલના ખાનામાં શોધવાના ?

રોકડીયો સંબંધ રાખ્યો છે એટલે કાંઇ બેન્કની પાસબુકમાં શોધવાના ?

બોલવામાં તીખા ખરા તેથી કાંઇ મરચાનાં ઢગલામાં શોધવાના ?

માથે ધોળા વાળ ખરા તેથી કાંઇ રૂની ગંજીમાં શોધવાના ?

જૂની ફ્રેમના ચશ્મા પહેરે તેથી કાંઇ તારક મહેતાને ઘેર શોધવાના ?

કાયમ રહે તરોતાજા તેથી કાંઇ બગીચામાં શોધવાના ?

મનની મસ્તી રાખી જાણે તેથી કાંઇ યોગક્ષેત્રમાં શોધવાના ?

તનની તંદુરસ્તી સાચવી જાણે તેથી કાંઇ જીમનેશીયમમાં શોધવાના ?

નિવૃતીમાં ય આરામ માટે પ્રવૃતિ ખોળી કાઢે તેથી કાંઇ પલંગ પર શોધવાના ?

નવું નવું જાણવા સતત મથતા હોય તેથી કાંઇ સ્કૂલમાં શોધવાના ?

નવા નવા પ્રયોગ કરતા હોય તેથી કાંઇ પ્રયોગશાળામાં શોધવાના ?

ખાટલેથી પાટલે અને પાટલે થી ખાટલે કરે એટલે કાંઇ તેમની સાસરીમાં શોધવાના ?

જેમને માટે ચાહ હોય તેમને વારંવાર ચા જરૂર પીવરાવે તેથી કાંઇ રેકડી પર શોધવાના ?

એ કહે કે તેમની પાસે સમય પુષ્કળ છે તેથી કાંઇ ઘડિયાળમાં શોધવાના ?

હવે તો ખોવાયેલાઓને શોધવા ગુગલેય ઓછું પડે છે તેથી એમને ફેસબુક પર શોધવાના ?

હા, શોધી તો જુઓ .. ખોટા નામે, ખોટા ફોટે, ખોટી વોલ પર

કદાચ જે ખોવાયા છે તે મળી ય જાય !!!

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

2 Responses to ખોવાયા છે ……

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.