ત્રણ પ્રકાર

વેપારી ત્રણ પ્રકારના હોય છે.

૧ . જેટલું લીધું તેના સપ્રમાણમાં આપવા વાળા.

૨ . વધારે લઇને ઓછું આપવા વાળા.

૩. ઓછું લઇને વધારે આપવા વાળા.

અને ગ્રાહક ત્રણ પ્રકારના હોય છે.

૧. જેટલું આપ્યું તેના સપ્રમાણમાં લેવા વાળા.

૨. ઓછું આપીને વધારે લેવા વાળા.

૩. વધારે આપીને ઓછું લેવાની તૈયારી વાળા.

તમે કેવા છો ?

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

One Response to ત્રણ પ્રકાર

  1. Arvind Adalja કહે છે:

    હું વેપારી તો નથી પરંતુ ગ્ર્ર્હક તરીકે પ્રથમ પ્રકારમાં આવુ છું !

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.