તમે અને હું.

મને આ વાત તદ્દન સાચી લાગે છે.
અંગ્રેજીમાં હોવાને કારણે થોડો અહંકાર જણાય છે પણ
હું જે અને જેવો છું
તેવો તમારે માટે છું.
મારી ખુબીઓ અને ખામીઓ સાથે જેમણે મને સ્વીકારીને અનહદ પ્રેમ આપ્યો છે તેમની સાથે હવે સમય ગાળવો અને જીવવું છે.

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.