કિડી

ઇશ્વર – ભગવાન એટલે ?

એ જે કિડીના પગમાં બાંધેલા ઝાંઝરની ઘૂઘરી નો અવાજ કોલાહલ વચ્ચે પણ સાંભળી શકે.

(વેરાયેલા બીસ્કીટના ભૂકા પર ભેગી થયેલી કિડીઓને)

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.

One Response to કિડી

  1. ‘નાદ’ને ” અનુનાદ “માં ફેરવનાર ! . . . અને ‘અનુનાદ’ને ” અંતરનાદ”માં ફેરવનાર .

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.