મજા આવે છે.

મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ સારું લખે છે.
મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ સાચું પણ લખે છે.

મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ લડે છે.
મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ ખોટેખોટું રડે પણ છે.

મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ ઝગડે છે.
મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ ઝગડાવે પણ છે.

મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ કોપી પેસ્ટ જ કરે છે.
મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ મૌલિક પણ લખે છે.

મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ ઉલ્લુ બનાવે છે.
મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ ઉલ્લુ બને છે.

મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ મજાક કરે છે.
મજા આવે છે.
કારણકે કેટલાક અહિ મજાક બને છે.

મજા આવે છે.
કારણકે હોવા છતાં ય સંતાઈ જવાય છે.
મજા આવે છે.
કારણકે જાણિતાઓ વચ્ચે પણ અજાણ્યા રહેવાય છે.

પણ
૧૦૦ વાતની એક વાત
સાવ મફતમાં
ઘણું બધું શીખવા મળે છે

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.