પહેલ વાર

મને પહેલી વાર મળનાર વ્યક્તિ ઘણું ખરું પૂછે છે કે, તમે આ બધું ( શાળા / કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફિલ્મ શો તથા સેમિનાર વી. – http://www.akhiltv.com ) કેવી રીતે કરી શકો છો ? મને ય આવા કામ કરવાની ઈચ્છા થાય છે.

મારો જવાબ –

ઇચ્છા નહિ …. ચળ / બળતરા થવી જોઇએ. થાય તેટલું .. આવડે તેવું ..આજે .. અત્યારે .. હમણાં જ. પછી સુધારેલી આવૃત્તિ સાથે આનંદ જળવાયેલો રહે ત્યાં સુધી ગળાડૂબ નહિ … આખા ડૂબી જવાનું !!

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.