થાય છે …

કામ કરવાની
ઇચ્છા થાય છે.

આરામ કરવાનો
સમય થાય છે.

ઉંડા શ્વાસની હાશે
કળ વળે છે.

સ્વપ્ન પાંપણ
નીચે સળવળે છે.

સરકતા સમય સાથે
યાદ હવે ઓગળે છે.

ટપ .. ટપ .. ટપ
ટીપાં ટપકે છે.

નળમાં વાઇસર
બદલવાનું કામ છે.

કામ કરવાની
ઇચ્છા થાય છે.

આરામ કરવાનો
સમય થાય છે.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in રોજનીશી ૨૦૦૯. Bookmark the permalink.